Obchodné podmienky

obch_podm.

 

Obchodné podmienky pre on-line knihy

 

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné podmienky platia v aktuálnom znení pre všetky druhy on-line kníh, ktoré poskytuje ALL STARS Slovakia s.r.o. v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len „poskytovateľ“).

1.2. Poskytovateľ tvorí on-line knihy samostatne, prípadne v spolupráci s inými externými spolupracovníkmi, ktorí tieto služby poskytujú v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

1.3. Poskytovateľ pripravuje obsah on-line knihy v spolupráci s poprednými odborníkmi podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, nezodpovedá však za prípadné názorové a výkladové rozpory a nezrovnalosti.

1.4. Objednávateľ vyjadruje súhlas s týmito obchodnými podmienkami zaslaním objednávky na kúpu konkrétnej on-line knihy z ponuky poskytovateľa. Obchodné podmienky platia aj pre budúce a ďalšie objednávky objednávateľa, pričom sa nevyžaduje žiadna ďalšia osobitná dohoda. Dohody, ktoré sa odchyľujú od týchto obchodných podmienok alebo ich dopĺňajú, alebo rušia, musia byť uzavreté písomnou formou.

2. Predmet plnenia

2.1. Predmetom plnenia je riadne sprístupnenie on-line knihy z ponuky poskytovateľa pre konkrétneho objednávateľa, a to na základe prijatej objednávky a úhrady stanovej ceny za objednanú on-line knihu na príslušné predplatené obdobie.

2.2. Poskytovateľ zabezpečuje nepretržitý prístup k on-line knihám, a to 24 hodín denne, 365/366 dní v roku. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na technický upgrade softvéru a informácií v čo najkratšom čase tak, aby nedošlo k poškodeniu užívateľských práv objednávateľa.

2.3. Na riadne používanie on-line knihy musí mať objednávateľ k dispozícii:

- prístup na internet,

- internetový prehliadač: Google Chrome, Opera, Firefox, Safari, Internet Explorer 8,

- Adobe© Flash Player 9

- pre prehliadanie PDF verzie: Acrobat Reader

2.4. Poskytovateľ nezodpovedá za nemožnosť riadne používať on-line knihy, ktorú spôsobí chýbajúca technická podpora na strane objednávateľa uvedená v bode 2.3 .

2.5. Objednávateľ nesmie svoje prihlasovacie meno a heslo poskytnúť inej osobe a je povinný ich chrániť pred zneužitím. Pokiaľ objednávateľ svoje prihlasovacie meno a heslo stratí alebo má podozrenie na ich zneužitie, je povinný okamžite o tom informovať poskytovateľa na emailovej adrese: info [at] skolauctovania [dot] sk. Poskytovateľ je povinný vykonať kroky potrebné na ochranu pred týmto zneužitím a zabezpečiť riadne užívanie on-line knihy pre objednávateľa bez zbytočného odkladu.

2.6. Ponuka on-line kníh poskytovateľa obsahuje názov on-line knihy, obdobie predplatného a cenu on-line knihy vrátane DPH, ktorá je pre objednávateľa konečná.

2.7. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu cien on-line kníh.

3. Objednanie a platobné podmienky

3.1. Objednávka on-line kníh sa realizuje prostredníctvom internetovej stránky poskytovateľa alebo iných partnerských internetových stránok poskytovateľa, on-line vyplnením a zaslaním registračného formulára, ktorý sa považuje za objednávku on-line knihy.

3.2. Poskytovateľ potvrdí prijatie objednávky obratom na e-mailovú adresu uvedenú objednávateľom spolu s informáciami na úhradu príslušnej on-line knihy a zálohovou faktúrou so splatnosťou 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

3.3. Po úhrade on-line knihy poskytovateľ zašle objednávateľovi daňový doklad o úhrade on-line knihy e-mailom a zabezpečí mu nepretržitý a riadny prístup do on-line knihy na príslušné predplatené obdobie

3.4. Objednávateľ je povinný uskutočniť úhradu bezhotovostným spôsobom, a to v termíne a na účet uvedený v zálohovej faktúre. Úhrada sa považuje za uskutočnenú okamihom pripísania na účet poskytovateľa. Poskytovateľ sprístupní úplné použitie on-line knihy najneskôr do 24 hodín po prijatí úhrady.

4. Výpoveď predplatného na ďalšie obdobie

4.1. Objednávateľ má právo vypovedať predplatné on-line knihy na ďalšie obdobie najneskôr 6 týždňov pred ukončením príslušného predplateného obdobia, a to písomným oznámením doručeným poskytovateľovi doporučene poštou alebo e-mailom.

4.2. Výpoveď objednávateľa nadobudne platnosť v deň jej doručenia poskytovateľovi a účinnosť v deň nasledujúci po dni ukončenia príslušného predplateného obdobia.

4.3. V prípade, ak objednávateľ nevypovie predplatné on-line knihy na ďalšie obdobie riadne a včas, bude mu predplatné on-line knihy automaticky predĺžené na ďalšie obdobie. V tomto prípade poskytovateľ zašle doporučene poštou alebo e-mailom objednávateľovi faktúru (daňový doklad) na predplatné on-line knihy na ďalšie obdobie, a to najneskôr 14 dní pred dňom uplynutia príslušného predplateného obdobia. Objednávateľ je povinný uhradiť túto faktúru do dňa jej splatnosti (14 dní).

4.4. Nepoužívanie on-line knihy nie je dôvodom na automatické zrušenie predplatného na ďalšie obdobie.

5. Reklamácia

5.1. Reklamácia sa uplatňuje písomne (doporučene poštou alebo e-mailom). V písomnej reklamácii treba uviesť jej dôvod a popísať charakter problému.

5.2. V prípade, že poskytovateľ uzná objednávateľovi reklamáciu za odôvodnenú, zaistí na vlastné náklady nápravu.

5.3. Reklamácia musí byť vybavená do 30 dní odo dňa jej doručenia.

6. Ochrana osobných údajov

6.1. Objednávateľ udeľuje poskytovateľovi zaslaním objednávky súhlas so spracovaním, archiváciou a použitím osobných údajov, ktoré uviedol v objednávke, pre potreby splnenia záväzku poskytovateľa vyplývajúceho z objednávky. Rovnako objednávateľ udeľuje súhlas na použitie týchto osobných údajov pre marketingové akcie poskytovateľa.

6.2. Tento súhlas môže objednávateľ kedykoľvek odvolať písomne (doporučene poštou alebo e-mailom) odoslaním na adresu poskytovateľa.

6.3. Poskytovateľ sa zaväzuje uchovávať tieto údaje v tajnosti, neobchodovať s nimi a zabezpečiť ich proti zneužitiu.

7. Autorské práva

7.1. Objednávateľ berie na vedomie, že on-line kniha ako celok, ale aj jej jednotlivé časti, texty, dokumenty, obrázky, softvérové riešenia a iné časti sú výlučným vlastníctvom poskytovateľa a sú v celku a v jednotlivých častiach chránené podľa autorského zákona.

7.2. Pre tento prípad udeľuje poskytovateľ objednávateľovi súhlas na použitie on-line knihy na účel, na ktorý je podľa svojej povahy určená. Udelenie súhlasu je zahrnuté v cene on-line knihy.

7.3. Objednávateľ nie je bez predchádzajúceho súhlasu poskytovateľa oprávnený on-line knihu ako celok, jej časti, texty, dokumenty, obrázky a softvérové riešenia rozširovať, sprístupňovať a vyhotovovať rozmnoženiny akýmkoľvek spôsobom a v akejkoľvek forme.

8. Záverečné ustanovenia

8.1. Znenie týchto obchodných podmienok pre on-line knihy je pre poskytovateľa aj objednávateľa záväzné. Poskytovateľ je však oprávnený kedykoľvek ich zmeniť s tým, že ich nové znenie sa vzťahuje na on-line knihy vydané po zverejnení ich nového znenia na internetovej stránke poskytovateľa.

8.2. Akékoľvek názory, vyjadrenia, odpovede alebo stanoviská (ďalej len „odborné autorské dielo“) uvádzané v on-line knihách, príspevkoch zverejnených na tejto web stránke sú výhradne autorskými dielami, ktoré obsahujú názory autorov, preto ich nemožno považovať za poskytovanie právneho alebo daňového poradenstva. Za obsah odborného autorského diela zodpovedá autor, autori. Odborné autorské diela sa poskytujú ako informatívne a právne nezáväzné. Odborné autorské diela sú určené výlučne pre interné informačné potreby objednávateľov a spoločnosť ALL STARS Slovakia s.r.o. nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu alebo ujmu akéhokoľvek charakteru vzniknutú objednávateľom, ak budú postupovať podľa obsahu odborných autorských diel.